Mandel Program for Local Leadership in Eilat–Eilot

 

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית באילת-אילות, 2019-2017 

 ​התוכנית נועדה להכשיר קבוצת מנהיגים שתפעל לשיפור תחומי החיים בעיר אילת ובמרחב ​

בבתוכנית השתתפו 21 עמיתים, 14 מאילת ו-7 מחבל אילות – בעלי תפקידים ופעילים מרכזיים הממלאים כיום תפקידי הנהגה באזור: ברשויות המקומית, במערכות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות, במערכות הרווחה, במוסדות העירוניים והאזוריים, בתיירות, בארגוני החברה האזרחית ובפעילות קהילתית ותרבותית. 

מטרות התוכנית

לתוכנית היו שלוש מטרות:
  1. ​להכשיר בעלי תפקידים מרכזיים ופעילים חברתיים ממוקדי עשייה בעיר וביישובי האזור, אשר יובילו תהליכים לשיפור המערכות, הארגונים והקהילות שבהם הם פועלים כיום ויפעלו בעתיד, ויקיימו ביניהם קשרי למידה, תמיכה ושיתופי פעולה.

  2. לפתח בקרב המשתתפים יכולות מנהיגות, בדגש על פיתוח יכולות אישיות, יצירה וגיבוש של תפיסת עולם והתבוננות מחודשת במרחב הפעילות.

  3. לסייע בפיתוח פעולות ספציפיות שנועדו לקדם ולשפר את העיר אילת ואת חבל אילות, תוך העמקת המעורבות של המשתתפים בפיתוח המקום שבו הם חיים ופועלים.

 

מבנה התוכנית

התוכנית נמשכה שנתיים. הלמידה במסגרתה התמקדה בנושאים הרלוונטיים ליישוב ולאזור ולהובלת תהליכי שינוי במערכות ובארגונים שבהם העמיתים פועלים לשיפור איכות החיים בנגב. השנה הראשונה הוקדשה ללמידה תיאורטית ומעשית של העיר והאזור והסוגיות המרכזיות בהם, תוך קשר עם בעלי תפקידים מרכזיים בעיר ובמועצה, וכן לגיבוש הקבוצה ולחקר העשייה של המשתתפים. בשנה השנייה הוקדשו המפגשים להמשך הלמידה של כלל הקבוצה, מקצתם לסדנאות פיתוח עשייה ולמידה מתוך עשייה, ומקצתם לליווי ולהנחיה אישיים.

תעודת סיום

מסיימי התוכנית זכו בתעודת בוגר תוכנית מנדל למנהיגות אזורית באילת-אילות.

מנהלת התוכנית: ד"ר ניצה רסקין 


תוכנית מנדל למנהיגות אזורית באילת-אילות נפתחה בספטמבר 2017, והסתיימה ביוני 2019.  תוכנית מנדל למנהיגות מרומית באילת פעלה בשנים 2009-2007.


 

​​

 

הכירו את הבוגרים

מרלן רוזנפלד

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית באילת-אילות: מחזור א' >>

רחלי רגב

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית באילת-אילות: מחזור א' >>