עמיתי התוכנית 2024

​​​


תוכנית מנדל למנהיגות בכירה בנגב

התוכנית שואפת ליצור קבוצת מנהיגות בכירה הנוטלת אחריות על אתגרים המשותפים לנגב; קבוצה שהיא אמירה ובשורה לאזור כולו ויש לה פוטנציאל רב בחיבור ליתר עמיתי ובוגרי מרכז מנדל למנהיגות בנגב.​

מטרות התוכנית

בניית קבוצה מבוססת אמון, מגוונת, הכוללת הנהגה בכירה ממשרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות וחברה אזרחית, לצורך:

  • בירור של אתוס וחזון נגבי אשר מבוססים על אמונות וערכים של הנהגה בכירה, כפי שמשתקף מתפקידיהם וממחויבותם לנגב​
  • למידה ופיתוח ידע חדש למטרת עשייה ברבדים של אזוריות ומקום
  • יצירת שיתופי פעולה בקרב המנהיגות הבכירה לשם קידומו של הנגב כמרחב משותף ומגוון​

חיזוק יכולות המנהיגות והניהול של המשתתפים והמשתתפות בתוכנית, תוך התמקדות בבירור ערכים על בסיס עיסוק ברוח, פיתוח שפה אסטרטגית אזורית, אימוץ חשיבה חדשנית וסיוע בקידום פעולה משמעותית בנגב.

יחידות הלימוד

על בסיס אבני היסוד של תוכניות ההכשרה למנהיגות במרכז מנדל למנהיגות בנגב, הכוללות בירור ערכים והשקפת עולם; חברה, מקום ואזור; ממשל, מדיניות ושלטון מקומי; מנהיגות וניהול, הלמידה בתוכנית תתמקד בתחומים הבאים:​

  • פיתוח חזון המבוסס על ייחודיות הנגב וחוזקותיו: התוכנית תסייע למנהיגות הבכירה בנגב לפתח חזון מוכוון פעולה במציאות. העמיתים יעסקו יחד בפיתוח חזון עבור הנגב, כלומר יתארו את המתח ואת הפער הקיימים בין תפיסת הטוב שלהם לבין המציאות על בסיס נתונים וניתוח מושגי, תאורטי וערכי. מהלך פיתוח החזון כולל בירור ערכי, אינדיבידואלי וקבוצתי, המבוסס על מדעי הרוח בכלל ועל סוגיות פילוסופיות בפרט. זאת לצד בחינת אסטרטגיה לשינוי המצב לכיוון הרצוי על סמך הבנה עמוקה של מאפייניו הייחודיים של הנגב – על מגוון קהילותיו וייחודו הגאוגרפי.

  • מרחב משותף: הנגב מאופיין ברב-תרבותיות, בהרכב אוכלוסיות מגוון ובתמהיל ייחודי של קהילות. אלה הופכים את עקרון החיים המשותפים בנגב לאתגר גדול. כחלק מיצירת שיתופי פעולה, יש פוטנציאל ליצור תהליכים של ערבות הדדית ושילוב כוחות למען המטרות המשותפות החוצות קהילות בנגב. כל זאת תוך התייחסות לסוגיות הבוערות של הנגב. התוכנית תתמקד בבירור ההשפעה של הרב-תרבותיות בנגב על כלל השירותים והמסגרות הקיימים בנגב, לרבות חינוך, רווחה, בריאות, תרבות, ביטחון וסביבה. המשתתפים בתוכנית יעמיקו את הבנתם בנושא הרב-תרבותיות בנגב והשפעתה על מרחבים ציבוריים ופרטיים. התוכנית תשמש עבור המשתתפים פלטפורמה לבירור נושא המרחב המשותף בנגב ולהצעת מודלים למרחבים משותפים משמעותיים בו.

  • מבנה תלת-רובדי – ממשלתי, אזורי, מקומי: בתוכנית יעסקו העמיתים והעמיתות במאפייני המבנה הקיים בישראל, המבנה הרצוי לנגב, והאינטראקציה הרצויה בין הרובד הממשלתי, האזורי והמקומי עבור פיתוח הנגב. מתוך הבירור על רובדי השלטון השונים נשאף ליצור קבוצת מנהיגים ומנהיגות בעלת חשיבה אסטרטגית על אתגרי הנגב והיישובים בו, שתפעל יחד להוביל שינוי בתחומים מגוונים. ברמה האזורית, נפעל ליצור שותפויות משמעותיות בין הבכירים לבין גורמי מפתח ממשלתיים במטרה להוביל שינוי חברתי מבוסס חזון.​


מנהלת התוכנית:
ד"ר רותם ברסלר גונן


 

 

הכירו את העמיתים

ד"ר נוזהה אלאסד אלהוזייל

תוכנית מנדל למנהיגות בכירה בנגב: מחזור א' >>

ליאור כלפה

תוכנית מנדל למנהיגות בכירה בנגב: מחזור א' >>