Mandel Program for Local Leadership in Eilat–Eilot

תכנית מנדל למנהיגות מקומית באילת-אילות

​מטרת התכנית להכשיר קבוצת מנהיגים שתפעל לשיפור תחומי החיים בעיר אילת ובמרחב​


אנו שמחים על התעניינותך בתכנית מנדל למנהיגות מקומית באילת-אילות. קרן מנדל עוסקת זה עשרים וחמש שנה בהכשרה למנהיגות חינוכית וחברתית, ומאמינה שמנהיגים מצטיינים, המונעים מחזון בעל עוצמה, הם המפתח לשיפור החברה ולשיפור חייהם של אנשים ברחבי העולם.
 
מרכז מנדל למנהיגות בנגב, מייסודה של קרן מנדל, מפעיל תכניות למנהיגות מקומית שמטרתן לקדם מנהיגות איכותית במגזר הציבורי ובמגזר השלישי ביישובי הנגב – מנהיגות שתפעל על-פי חזון המושתת על ערכים, כזו אשר מסוגלת לחולל שינויים ולהוביל ליישומם. התכנית מיועדת לאנשים בעלי מחויבות עמוקה ומוכחת לפעולה באזור לרווחת תושביו, ומחויבות לתכנית עצמה. המשתתפים ייבחרו על-ידי מרכז מנדל למנהיגות בנגב מבין מי שיגישו את מועמדותם, ועל-פי הקריטריונים המפורטים בהמשך.
 
התכנית מיועדת לבעלי תפקידים ולפעילים מרכזיים הממלאים כיום תפקידי הנהגה ביישובי האזור: ברשויות המקומית, במערכות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות, במערכות הרווחה, במוסדות העירוניים והאזוריים, בארגוני החברה האזרחית ובפעילות קהילתית, וכן לאנשים נוספים התורמים תרומה משמעותית לקידום האזור ותושביו.
 

מטרות התכנית

לתכנית שלוש מטרות כלליות:
  1. ​להכשיר בעלי תפקידים מרכזיים ופעילים חברתיים ממוקדי עשייה בעיר וביישובי האזור, אשר יובילו תהליכים לשיפור המערכות, הארגונים והקהילות שבהם הם פועלים כיום ויפעלו בעתיד, ויקיימו ביניהם קשרי למידה, תמיכה ושיתופי פעולה. 
  2. לפתח בקרב המשתתפים יכולות מנהיגות בדגש על פיתוח יכולות אישיות, יצירה וגיבוש של תפיסת עולם והתבוננות מחודשת על מרחב הפעילות. 
  3. לסייע בפיתוח פעולות ספציפיות שנועדו לקדם ולשפר את העיר אילת ואת המרחב, תוך העמקת המעורבות של המשתתפים בפיתוח ובשגשוג המקום שבו הם חיים ופועלים.

מבנה התכנית

התכנית נמשכת שנתיים, במתכונת של יום למידה אחד בשבוע (450 שעות).
 
השנה הראשונה תוקדש ללמידה תיאורטית ומעשית של העיר והאזור ושל סוגיות מרכזיות בהם, לגיבוש הקבוצה ולחקר העשייה של המשתתפים. במהלך השנה יתקיימו 35-30 ימי לימוד מלאים בימי רביעי (בשעות 16:00-08:30) הכוללים גם סיורים, למידה חווייתית וכן 3-2 ריטריטים (מפגשים בני יומיים רצופים הכוללים לינה).
 
בשנה השנייה יוקדשו המפגשים להמשך הלמידה של כלל הקבוצה, חלקם לסדנאות פיתוח עשייה ולמידה מתוך עשייה, וחלקם לליווי ולהנחיה אישיים. הלמידה תתמקד בנושאים הרלוונטיים ליישוב ולאזור ולהובלת תהליכי שינוי גם במערכות ובארגונים שבהם העמיתים פועלים לשיפור איכות החיים בנגב.
 
המשתתפים בתכנית לא יפסיקו את עבודתם, אך יתבקשו להקדיש יום בשבוע לתכנית ולהיערך בשאר הזמן לעמוד במטלות הלימודיות של התכנית.
 

תעודת סיום

מי שיעמדו כנדרש בחובות התכנית (נוכחות, מעורבות, עמידה במטלות וביצוע משימות אישיות וצוותיות) יזכו בתעודת בוגר תכנית מנדל למנהיגות מקומית באילת-אילות.

 
​ההרשמה לתכנית הסתיימה ב-28.5.2017

 

 

​​