Mandel Program for Local Leadership in Eilat–Eilot

 

תוכנית מנדל למנהיגות מקומית באילת-אילות

 ​מטרת התוכנית להכשיר קבוצת מנהיגים שתפעל לשיפור תחומי החיים בעיר אילת ובמרחב ​

בתוכנית 21 עמיתים, 14 מאילת ו-7 מחבל אילות. העמיתים בתוכנית הם בעלי תפקידים ופעילים מרכזיים הממלאים כיום תפקידי הנהגה באזור: ברשויות המקומית, במערכות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות, במערכות הרווחה, במוסדות העירוניים והאזוריים, בתיירות, בארגוני החברה האזרחית ובפעילות קהילתית ותרבותית. 

מטרות התוכנית

לתוכנית שלוש מטרות:
  1. ​להכשיר בעלי תפקידים מרכזיים ופעילים חברתיים ממוקדי עשייה בעיר וביישובי האזור, אשר יובילו תהליכים לשיפור המערכות, הארגונים והקהילות שבהם הם פועלים כיום ויפעלו בעתיד, ויקיימו ביניהם קשרי למידה, תמיכה ושיתופי פעולה.

  2. לפתח בקרב המשתתפים יכולות מנהיגות, בדגש על פיתוח יכולות אישיות, יצירה וגיבוש של תפיסת עולם והתבוננות מחודשת במרחב הפעילות.

  3. לסייע בפיתוח פעולות ספציפיות שנועדו לקדם ולשפר את העיר אילת ואת חבל אילות, תוך העמקת המעורבות של המשתתפים בפיתוח המקום שבו הם חיים ופועלים.

 

מבנה התוכנית

התוכנית תימשך שנתיים. הלמידה במסגרתה מתמקדת בנושאים הרלוונטיים ליישוב ולאזור ולהובלת תהליכי שינוי במערכות ובארגונים שבהם העמיתים פועלים לשיפור איכות החיים בנגב. השנה הראשונה מוקדשת ללמידה תיאורטית ומעשית של העיר והאזור והסוגיות המרכזיות בהם, תוך קשר עם בעלי תפקידים מרכזיים בעיר ובמועצה, וכן לגיבוש הקבוצה ולחקר העשייה של המשתתפים. בשנה השנייה יוקדשו המפגשים להמשך הלמידה של כלל הקבוצה, מקצתם לסדנאות פיתוח עשייה ולמידה מתוך עשייה, ומקצתם לליווי ולהנחיה אישיים.

תעודת סיום

מי שיעמדו כנדרש בחובות התוכנית (נוכחות, מעורבות, עמידה במטלות וביצוע משימות אישיות וצוותיות) יזכו בתעודת בוגר תוכנית מנדל למנהיגות מקומית באילת-אילות.

מנהלת התוכנית: ד"ר ניצה רסקין 


תוכנית מנדל למנהיגות מקומית באילת-אילות נפתחה בספטמבר 2017, ועתידה להסתיים ביוני 2019. 


 

​​

 

הכירו את העמיתים

עופרה בוארון

תוכנית מנדל למנהיגות מקומית באילת-אילות >>

מורן נחמיאס

תוכנית מנדל למנהיגות מקומית באילת-אילות >>